– Kč
Zlaté slitky, zlaté mince Stříbrné slitky, stříbrné mince Slitky platiny Slitky palladia Pamětní mince zlaté, pamětní mince stříbrné
zlaté slitky
zlaté mince
stříbrné slitky
stříbrné mince
slitky platiny
platinové mince
slitky palladia
palladiové mince
numismatika
investiční celky

Zástavy

Zástavy drahých kovů, včetně investičních slitků, mincí, zlatých hodinek, stříbra, platiny atd - od 50.000 do 10.000.000 Kč.

Výpůjční doba 1 až 28 dní, s možností prodloužení po úhradě úroků na další období. Cenu drahých kovů stanovujeme vždy 10% pod aktuální kurz drahých kovů, burza Londýn.

Ůroková sazba za období zástavy činí 10% z vypůjčené částky od okamžiku podpisu zástavní smlouvy. Tato částka /10% úrok/ se hradí zástavnímu věřiteli dopředu při podpisu zástavní smlouvy.

Po skončení zástavy dlužník hradí pouze zapůjčenou částku a předmět zástavy je mu vydán oproti předložení dokladu totožnosti a smlouvy o zástavě.

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte 775570550 

 

 

Zástavní podmínky

1. Do zástavy lze přijmout jen věci, které jsou výlučným vlastnictvím osoby zástavce, nejsou předmětem exekuce nebo jinak zastaveny či omezeno jejich vlastnictví.

2. K zastaveným věcem se zřizuje zástavní právo a opravňuje zástavního věřitele zástavu převzít a nakládat s ní.

3. Doba zástavy se sjednává nejméně na 1den až 6týdnů, úrok ze zástavy je smluvní s tím, že je stanoven ke dni ukončení smlouvy včetně. Je uveden na provozním řádu v provozovně zastavárny.

4. Zástavní dobu lze prodloužit na návrh zástavního dlužníka po vzájemné dohodě se zástavním věřitelem a to za předpokladu zaplacení příslušenství /částky úroku/ za již uplynulé období původní smlouvy.

5. Pokud zástavní dlužník po konci sjednané zástavní doby smlouvu neprodlouží, či zastavenou věc osobně nevyzvedne /nevyplatí/ ze zástavy, je zástavní věřitel oprávněn zastavenou věc prodat za cenu jím stanovenou, s tímto dlužník souhlasí, a z výtěžku prodeje započíst částku na úhradu dluhu zástavce /dlužníka/.

6. Prodej věci zástavy může uskutečnit zástavní věřitel jeden den po marném uplynutí maximální doby dle §1364/1 obč.zakon, oznamovacím termínem je první den zástavy.

7. Zastavená věc je po dobu zástavy pojištěna, v případě ztráty či poškození věci má zástavce nárok na náhradu škody max. do výše částky vyplacené při sjednání zástavy nebo náhradu jinou věcí.

8. Zastavovanou věc může vyzvednout osobně pouze dlužník a musí se PROKÁZAT VŽDY DOKLADEM TOTOŽNOSTI, pokud tak nemůže učinit může pověřit jinou osobu k vyzvednutí zastavené věci, ta k tomuto musí mít plnou moc s ověřenými podpisy zástavce a musí přesně popsat zastavenou věc,jinak ji nebude vydána.

9. K zajištění půjčky se zřizuje zástavní právo k zastavené věci.

10. Na převzetí věci do zástavy nevzniká žádný právní nárok. O věci, kterou zástavní věřitel příjme do zástavy, rozhoduje zaměstnanec zastavárny.

11. Věci, které jsou v záruce /mladší 2 let/ je třeba odevzdat i se záručními listy nebo listinami umožňujícími uplatnění záruky.

12. Lhůta trvání zástavy je uvedena na díle B této smlouvy a její vypršení se zástavci nijak neoznamuje.

13. Vydat zastavenou věc lze pouze při předložení tohoto dílu B smlouvy, při ztrátě je možno vyžádat kopii, za toto si zástavní věřitel účtuje částku 15,-Kč.

14. Zástavní dlužník prohlašuje, že je plně způsobilý k právním úkonům a je starší 18 let.

15. Zástavce prohlašuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů dle Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a nakládaní s nimi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

Copyright © 2010 - 2011 | 1. Komoditní s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.