– Kč
Zlaté slitky, zlaté mince Stříbrné slitky, stříbrné mince Slitky platiny Slitky palladia Pamětní mince zlaté, pamětní mince stříbrné
zlaté slitky
zlaté mince
stříbrné slitky
stříbrné mince
slitky platiny
platinové mince
slitky palladia
palladiové mince
numismatika
investiční celky

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
portálu www.komoditni.cz


1.  Všeobecná ustanovení

 1.1.          Tyto obchodní všeobecné podmínky upravují prodej cenných kovů a to investičního zlata a stříbra či jiných materiálů s obsahem drahých kovů, ve formě investičních slitků, granulátů, investičních celků a mincí nebo zlomků či jiné podobě. A stanoví práva a povinnosti mezi společností    1. Komoditní s.r.o. se sídlem na adrese: Erbenova 2, Olomouc PSČ 772 00, IČ: 28639651, DIČ: CZ28639651,  zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 45010  a zájemcem nebo prodávajícím o koupi nebo prodej cenných kovů, materiálů s obsahem drahých kovů, a to zejména investičního zlata a stříbra ve formě investičních zlatých a stříbrných slitků a mincí, zlomků a formách dojednaných mezi učastníky obchodu atd.

1.2.          Tyto obchodní všeobecné podmínky se vztahují na právní vztahy založené zejména odesláním závazné objednávky Kupujícím z webových stránek www.komoditni.cz. Dále objednávek písemných či mailových na elektronickou adresu

1.3.          Strany/učastníci/ se výslovně dohodly, že režim těchto obchodních všeobecných podmínek a elektronické objednávky a písemné objednávky  se bude řídit platným Zákonem ,ve znění pozdějších předpisů „Občanský zákoník.“

 2.  Práva stran  a jejich povinnosti

2.1.          Způsob  nákupu na E-shop www.komoditni.cz bude probíhat  následujícím způsobem:
Kupující vybere zboží na E-shop a seznámí se s aktualní cenou a gramáží, způsobem úhrady, dopravy a předání, požadovaného materiálu /slitku, mince atd/. Kupující provede objednávku telefonicky, osobně nebo vyplní elektronickou objednávku na stránkách prodávajícího (
www.komoditni.cz).

(a)    Kupujícího se seznámí s aktuální cenou cenných kovů, a to ve formě investičních zlatých a stříbrných slitků a mincí (dále jen “Zboží”) uvedených na webových stránkách bere na vědomí že tato se mění dle vývoje trhu do doby úhrady. Cena zboží se mění cca po 15 minutách automaticky a to v pracovních dnech od 9 do 17 hodin, ve dnech prac. klidu a mimo uvedený čas, je udávana poslední známá cena zboží dle podmínek na trzích a směnných kurzech měn. U objednávek o víkendech a mimo pracovní dobu může být cena z proformafaktury, vystavené mimo pracovní čas, upravována prodávajícím /novou proformafakturou mailem nebo telefonicky/ v nejbližší pracovní den, pokud takto prodávající neučiní do 24 hodin, bere se cena zboží ze strany prodávajícího za platnou.

(b)    Informace o cenách, uvedených na webových stránkách www.komoditni.cz jsou platné pouze pro aktuální den a čas,mimo doby od 17-9hod každého dne ,dále  sobot,nedělí a svátků, a to z důvodu neustálého pohybu cen investičních drahých kovů na trzích komodit a směnném kurzu měn.

 (c)    Kupující vyplněním elektronického formuláře a odesláním elektronické objednávky,mailu nebo objednáním telefonicky ,či osobně vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

(d)    Prodávající následně zašle Kupujícímu na e-mailovou  adresu uvedenou v objednávce nebo telefonicky potvrzení o přijetí objednávky.

(e)    Kupující zároveň obratem obdrží na e-mailovou  adresu uvedenou v objednávce zálohovou /proforma/ fakturu k úhradě objednaného zboží. Uvedená zálohová faktura mimo dalších povinných údajů obsahuje cenu zboží platnou v den a čas objednání zboží. Uvedená cena zboží nemusí být cenou konečnou. Při objednání zboží prostřednictvím tohoto internetového obchodu platí pro kupujícího ceny za zboží platné v den a čas, kdy bude kupní cena zboží uhrazena na základě objednávky /dle proformafaktury/ a jejího potvrzení kupujícím připsána na účet prodávajícího u jeho banky případně složena v hotovosti na adrese společnosti 1.Komoditní s.r.o.

(f)    Od doby připsání či převzetí celkové ceny objednaného zboží je tato cena pevná neměnná/zafixována/,nedohodnou li se strany následně písemně jinak.

(g)    Fixace kupní ceny probíhá ke dni, kdy jsou připsány finanční prostředky uvedené v zálohové faktuře v plné výši na bankovní účet Prodávajícího nebo složeny v hotovosti u prodávajícího. U mezibankovního převodu je směrodatná informace z bankovního elektronického výpisu z účtu Prodávajícího. Po provedení platby je kupující vyrozuměn na jeho emailovou adresu uvedenou jím v objednávce,nebo telefonicky.

(h) V případě rozdílu ceny je kupující povinnen tento rozdíl do 2 pracovních dní jej uhradit,pokud by tak neučinil bude objednávka zrušena prodávajícím,kde tento může požadovat nahradu škody za neuskutečněný obchod.Pokud by se rozhodl kupující ostoupit po úhradě kupní ceny,souhlasí ,že prodávající si tuto škodu může odečíst z již složené kupní ceny.  

(i)    V den obdržení (připsání) finančních prostředků uvedených v zálohové faktuře v plné výši na bankovní účet Prodávajícího zašle Kupujícímu e-mailovou zprávu jako potvrzení o výši kupní ceny ,která je platná ke dni uhrazení zálohové faktury. Pro případ, že je kupní cena za objednané zboží dle aktuálního ceníku v den připsání platby zálohové faktury /proforma/vyšší než v den objednání zboží, je prodávající oprávněn uvedený rozdíl zohlednit v konečné faktuře za dodané zboží. Proforma fakturu je kupující povinnen odsouhlasit, telefonicky či mailem,neučiní li tak do 2 /dvou/ prac. dní považuje se za odsouhlasenou. Konečná zúčtovací faktura vystavená na Zboží, která bude obsahovat označení daňového dokladu a jeho číslo, obchodní firmu a sídlo obou smluvních stran,veškeré naležitosti dle zákona/rč,op atd/ uvedení množství dodaného Zboží, bankovní spojení Prodávajícího, cenu dodaného Zboží, fakturovanou částku a údaj o splatnosti daňového dokladu se vystavuje při předání zboží či jeho odeslaní Českou poštou,a vkladá se do obchodního balíku se zbožím, případně je zaslána až po odeslání zboží zákazníkovi. Konečná faktura je v papírové podobě. Konečnou fakturu také vystaví prodávající kupujícímu bezprostředně po jeho nákupu za hotové, nebo předání objednaného zboží na prodejně.

 (j)     Prodávající má právo objednávku upravit, odmítnout, nebo zrušit a to v případě pochybností o správnosti údajů kupujícího uvedených v objednávce.

 (k)    Kupující bude o úpravě, odmítnutí nebo zrušení objednávky informován obratem emailovou zprávou,nebo telefonicky či písemně na adresu ,kterou uvedl  při objednání zboží.

(l)    Pokud Kupující neuhradí plně konečnou cenu zboží do 5 (pěti) pracovních dnů od odeslání konečné faktury na email Kupujícího, nebo zruší z jakehokoliv důvodu objednávku zboží po úhradě kupní ceny z proforma faktury, vyhrazuje si Prodávající právo objednávku zrušit. Kupující v tomto případě zaplatí smluvní pokutu ve výši 20% ze složené kupní ceny /ceny objednaného zboží/. Tato smluvní pokuta bude stržena ve prospěch prodávajícího z již složené kupní ceny. Zbytek kupní ceny bude kupujícímu vrácena neprodleně po stornování objednávky vždy na učet, ze kterého byla platba odeslána. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, jako poplatky za poštovné, balné, provozní náklady a jiné.

(m)   Prodávající je povinen objednané a zaplacené zboží vyexpedovat Kupujícímu nejpozději do 21 pracovních dnů od uhrazení konečné faktury není li stanoveno nebo dohodnuto později  stranami jinak. 
(n) V případě řešení sporu mimosoudní cestou má kupující možnost se kdykoliv obrátit na třetí stranu, zejména pak ČOI.

3.  Expedice a převzetí,předání kupovaného Zboží

3.1.    Expedice ke kupujícímu a dodání Zboží probíhá  buď osobně pracovníkem 1.Komoditní na prodejně nebo dovozem zboží firemním kurýrem na dohodnutou a závaznou dodací adresu Kupujícího uvedenou v objednávce a strany se na tomto předem telefonicky dohodnou.
3.2.    Kupující zajistí svoji osobní přítomnost zejména v době po oznámení o odeslání zboží na jeho adresu,toto se provádí mailem nebo telefonicky. Pokud by došlo ke změně dodací adresy, je Kupující povinen do 2 dní písemně,telefonicky či mailem  informovat  Prodávajícího o této skutečnosti.  Zboží může převzít pouze Kupující osobně. Při předání pracovníkem 1.Komoditní je kupující povinnen se prokázat dokladem OP,tak aby bylo nepochybné ,že se jedná o osobu kupce.

3.3.     Zboží bude vždy dodáno formou osobního fyzického předání proti podpisu pouze kupujícímu.

3.4.    Zboží je vždy pojištěno do plné výše hodnoty.

3.5.    Zboží je vždy baleno tak ,aby nedošlo k jeho poškození.V případě doručení poškozeného zboží má pravo kupující zasílku nepřevzít,taková se Nám po té vrací jako nepřevzatá,o tom ,že zboží bylo poškozeno je kupující povinnen informovat prodávajícího bezodkladně ihned,telefonicky či mailem nebo osobně.

3.6.    Kupující je povinen řádně zkontrolovat zásilku a Zboží.  Podpisem potvrzení o převzetí zásilky souhlasí s pravostí, produkty, cenami, kvalitou a množstvím,značkou a stavem  zboží v zásilce.  Po tomto osobním převzetí a předání zásilky a Zboží, již Kupujícímu nenáleží žádné právní ani finanční náhrady  a není možné požadovat reklamaci nebo škody vzniklé jeho nedbalostí při převzetí zboží. Při předání zboží bude se zákazníkem vyplněn formulář GDPR a provedena identifikace podle §5 AML zákona a sepsány ostatní údaje podle §7-9 AML zákona.

3.7.     Vlastnictví ke Zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho převzetí a plné úhradě ceny.

3.8. Neodebrání objednaného a zaslaného zboží.

Každá potvrzená objednávka je ze strany Kupujícího závazná dle našich obchodních podmínek a zákonů ČR (OZ §544-545, zákon č. 40/1964 Sb). Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, nebo bude vrácena z důvodů,  které zavinil zákazník, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 500,- Kč.

Pokud bude objednávka ze strany zákazníka zrušena ještě před expedicí, může si prodejce nárokovat dle OZ §545 smluvní pokutu za porušení kupní smlouvy ve výši až 20 % z ceny zrušené objednávky. Výjimku tvoří pouze případ, kdy prodejce nesplní nějakou ze svých povinností (nejčastěji neodeslání objednávky v uvedeném termínu).

Odesláním objednávky kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši.

 

4.  Kupní cena za Zboží a platební podmínky

4.1.    Výše kupní ceny je stanovena na základě objednávky nebo listu fixace při osobní objednávce.
Všechny ceny jsou uvedené včetně DPH.Odesláním objednávky kupující akceptuje cenu.
4.2.    Kupní cena vychází z aktuální ceny na trzích cenných kovů,směnných kurzů a je stanovena podle aktuálně platné prodejní ceny v den připsání finančních prostředků na účet Prodávajícího.V konečné Kupní ceně je obsaženo premium prodejce i DPH. Totéž platí u výkupních cen /premium-marže/.

4.3.    Tyto prodejní ceny muže  získat Kupující od Prodávajícího na e-shopu kde jsou uváděny u každého druhu zboží. Prodávají mu je může zaslat také na emailovou adresu uvedenou v objednávce,nebo na dotaz na mail
.

4.4.    Veškeré platby a komunikace probíhají elektronicky a telefonicky  není-li dále stanoveno jinak.

4.5.    Prodávající může akceptovat i hotovostní platbu za předpokladu, že nepřevýší částku 15.000,- EUR (dle přepočtu platného kurzu stanoveného ČNB v den platby).

4.6.          V konečné kupní ceně je zahrnuto premium, cena za dopravu, dodání,balné a pojištění přepravy až do chvíle fyzického převzetí Zboží.

5.  Různé

5.1.    V případě dodávky investičních zlatých a stříbrných mincí si Prodávající vyhrazuje právo expedovat libovolný rok vydání těchto mincí. Důvodem je zvyklost, že rok vydání investičních zlatých a stříbrných mincí neovlivňuje prodejní cenu.

5.1.    Skutečnosti těmito Všeobecnými obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

5.3.    V platnosti je ujednání Zákona č. 1837 ., (občanský zákoník) odstavec b,  "o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

5.4.    Ryzost investičních slitků a investičních mincí ze zlata a stříbra je garantována emitujícím státem.

5.5.    Získané informace a údaje od kupujících a prodávajících společnost 1.Komoditní užívá jen k potřebám fakturace a daňovým učelům. Tyto informace dalé nešíří a nepředává.

5.6.    Výkupní ceny komodit se mohou lišit, dle dohody učastníků výkupu.

5.7.    1. Komoditní s.r.o si vyhrazuje právo určit cenu odlišnou od uváděných cen na e-shopu,v případě nenadálých událostí,poruch systemu načítaní dat a překotných změn trhu.

5.8.    Termíny dodání zboží jsou orientační a nejsou uváděny jako termíny závazné.

     5.9     Rozsah a způsob reklamace se řídí platnými zákony ČR.

     5.10    Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne: 1. ledna 2014.

6.Ochrana osobních údajů

6.1.     Potvrzením souhlasu s obchodními podmínkami souhlasí kupující se zpracováním osobních údajů uvedených v objednávce podle čl.4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracovávání ukládají.


Základní pojmy
Kupní cena: cena za objednané zboží
E-shop: internetový obchod
Proforma faktura: předběžná faktura, kde se uvádí cena v den objednávky zboží, nejedná se o fakturu zúčtovací
Konečná faktura: uvádí konečnou cenu zboží včetně všech poplatků, DPH, poštovného, balného atd.
Fixace kupní ceny: určení pevné ceny zboží dle aktuální situace na trhu komodit
Konečná cena: cena včetně všech poplatků, DPH, poštovného, balného, premia atd.

 

 


 

Copyright © 2010 - 2011 | 1. Komoditní s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.